Hledáte úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami? Stačí vyplnit jednoduchý formulář!

Částka
+
Splatnost
+

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji výslovný souhlas

Leadsor Czech Republic s.r.o., IČ: 05543533, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 265493, jméno zástupce: Elena Šesterikova, telefonní číslo: 704 355 583

(dále jen „Správce“)

aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“),

zpracovávali tyto mé osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, zdroj příjmů, profesní obor, povolání, název společnosti zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, kontaktní údaje zaměstnavatele, délka trvání pracovního poměru, výše měsíčního příjmu, adresa trvalého bydliště (poštovní směrovací číslo, název obce, název ulice, číslo popisné, forma bydlení), kontaktní adresa, délka pobytu na uvedené adrese, výskyt v rejstříku exekucí a insolvencí, nejvyšší dosažené vzdělání, dluh vůči jiné společnosti, výše měsíčních výdajů, bankovní spojení, IP adresa, user agent

a sice k tomu, aby mi Správci: Zasílali obchodní sdělení o produktech či službách jich nebo jich obchodních partnerů pro účely přímého marketingu a aby Správci zpracovali mé osobní údaje pro účel přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení o produktech či službách Správců nebo jejich obchodních partnerů. Tento druh zpracování osobních údajů zahrnuje i personalizaci obchodních sdělení.́

Tento souhlas je udělován na dobu 10 let.

Osobní údaje sú získávaní přímo od Vás jako od subjektu údajů prostřednictvím vyplnění formuláře umístěného na webových stránkách Správce. Společní správci budou vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do formuláře vložila.

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Zpracovatel 1:

poskytovatel softwaru,
společnost: Leadsor (Cyprus) Limited
se sídlem:
Klimentos 41-43,
Klimentos Tower, Flat 25
1061, Nikósie, Kyperská republika

IČ: HE330350

jméno zástupce: Anton Shesterikov Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice a v Kyperské republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud by je předával do zahraničí pak pouze za splnění ustanovení čl. 44 a násl. GDPR.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Jsem tímto informován o svých právech: Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené výše v tomto dokumentu.

Jako subjekt údajů máte dále Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Dotčeného dozorového úřadu (ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 www.uoou.cz).

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.